Begrippenlijst

Afmetingen

Breedplaatvloeren worden geleverd in standaardbreedtes vanaf 2.40 m1. Het aantal pasplaten is daarbij minimaal. De lengtes worden enkel beperkt door productiemogelijkheden. Andere oplossingen zijn realiseerbaar zoals het gelijk verdelen van de ruimte of het afstemmen van de voegen op het vloerstramien.

Afwerkingsklasse

De onderzijde van de breedplaatvloer voldoet aan de NEN 13670:2009 (en norm NEN 8670 in ontwikkeling) de oppervlakte beoordelingscriteria klasse A.

Assortiment

De breedplaatvloer kan overal in de woning- als utiliteitsbouw worden toegepast. Zowel bijj eenvoudige als complexe projecten en  grote en kleine gebouwen. Het breedplaatvloerensysteem biedt vooral grote voordelen in niet-standaard situaties zoals vormen, overkragingen, beperkte vloerdiktes en onregelmatige of bijzondere vormen.

Bouwfysische eigenschappen

De breedplaatvloer onderscheidt zich door haar uitstekende bouwfysische eigenschappen: brandwerendheid, duurzaamheid en de akoestische isolatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het KOMO-attest en/of kwaliteitsverklaring.

Bovenwapening

Op steunpunten en bij vloerdiktes >250 mm dient bovenwapening te worden toegepast. Deze kan rechtstreeks op de tralieliggers geplaatst worden waarbij de tralieliggers dienst doen als afstandshouders.

Breedplaatdikte

De breedplaatvloer kan geleverd worden vanaf een dikte van 50 mm. Waarbij 50 mm algemeen als standaard gehanteerd wordt. De toegepaste dikte wordt onder andere bepaald door de vereiste milieuklasse en brandwerendheid, de hoeveelheid wapening, de totale vloerdikte en de bouwtechnische vereisten zoals stempelafstand.

Breedplaatwapening

De breedplaatwapening wordt gerealiseerd door toepassing van traditionele wapening en/of voorspanstaal. Het verwerken van beugels, haarspelden en gebogen wapening behoren ook tot de mogelijkheden.

Brandwerendheid

De brandwerendheid staat in verhouding met de totale dikte van de vloer en de betondekking op de hoofdwapening. De brandwerenheid van breedplaatvloeren wordt bepaald aan de hand van de geldende normen (NEN-EN 1992-1-2).

Breedplaatvloeren met lichtgewicht elementen

Om het gewicht van de totale systeemvloer te reduceren, kunnen in de productiefase of in het werk lichtgewicht elementen worden geplaatst tussen de tralieliggers.

Bijzondere toepassingen

Strokenvloeren, puntvormig ondersteunde vloeren met en zonder kolomkoppen kunnen ook uitgevoerd worden als breedplaatvloer. Voor het berekenen van strokenvloeren is op initiatief van de fabrikanten van breedplaatvloeren de CUR-aanbeveling 99: strokenvloeren uitgebracht, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een EEM berekening.

Druklaag

De breedplaatvloer wordt voorzien van een druklaag van beton nadat de benodigde bijlegwapening is geplaatst en eventuele installatievoorzieningen zijn aangebracht. De druklaag is in constructieve termen een belangrijk onderdeel van de totale vloer.

Duurzaamheid

Breedplaatvloeren worden in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden vervaardigd met KOMO/BV gecertificeerde betonmortels. Dit proces wordt door de KIWA nauwlettend gevolgd aan de hand van de geldende Criteria 73.

Flexibiliteit

Het breedplaatvloerensysteem is flexibel omdat het op maat gemaakt wordt voor een bouwproject. Dit geldt niet alleen ten aanzien van afmetingen maar ook voor de vorm. Om leidingdoorvoer achteraf te vereenvoudigen, kunnen de sparingen in de elementen van cellenbeton worden voorzien. Hierdoor zijn breedplaatvloeren universeel inzetbaar en flexibel.

Geluidisolatie

Het grote soortelijk gewicht van de breedplaatvloer biedt een zeer goed antwoord op de steeds vaker voorkomende vraag naar betere lucht en contact geluidisolatie tussen verdiepingen volgens de geldende normen van het Bouwbesluit. Raadpleeg het KOMO-attest en/of kwaliteitsverklaring.

Sparingen

Gasbeton en polystyreensparingen maken het mogelijk om eenvoudig doorvoeringen te maken.

Sterkteklasse

De sterkteklasse en de betonsamenstelling zijn aan te passen aan de betreffende bouweisen. De sterkteklasse varieert tussen C20/25 en C53/65.

Traditioneel gewapende breedplaatvloer

Bij de traditioneel gewapende breedplaatvloer wordt de onderwapening opgenomen in de plaat. De doorgaande tralieliggers in de plaat hebben meerder functies. Zo geven ze de plaat stijfheid tijdens de ontkisting en het transport en bij het aanbrengen van de betonspecie in het werk. Daarnaast dienen ze als afstandhouder voor de bovenwapening en zorgen ze voor de verbinding tussen de platen en het gestorte beton.

Tralieligger

Definitie: Tralieliggers zijn driedimensionale vakwerkliggers van betonstaal. Bestaande uit tenminste twee onderstaven, twee diagonaalstaven en één bovenstaaf. De staven zijn onderling verbonden door middel van puntlassen.

Functie:In Breedplaten met zowel betonstaal als die met voorspanstaal worden tralieliggers toegepast. In Breedplaten met betonstaal zijn de tralieliggers over de gehele lengte, doorgaand, aanwezig. Bij breedplaten met voorspanstaal zijn de tralieliggers vaak (fabrikant afhankelijk) alleen van de koppen, plaatselijk, aanwezig. De tralieligger vervuld de volgende functie:

Functie
Doorgaand
Plaatselijk
De tralieligger verzorgt de sterkte en stijfheid van de breedplaat tijdens transport, hijsen en tijdens bouwfase.
X

De onderstaven kunnen in sterkteberekening van de onderwapening worden betrokken
X

De tralieligger kan als afschuifwapening worden toegepast zoals bedoeld in NEN-EN 1992-1-1
X
X
De tralieligger kan als ondersteuning van de bovenwapening fungeren.
X
X


Algemeen: Daar waar de tralieligger de sterkte en stijfheid van de breedplaat verzorgt tijdens de bouwfase is het logisch dat wanneer men deze tralieligger geheel of gedeeltelijk beschadigd of verwijderd de sterkte en stijfheid van de breedplaat afneemt. Men zal hiervoor ook additionele maatregelen moeten nemen. Zie hiervoor de passage over het knippen van de tralieliggers. Als de tralieligger als afschuifwapening is beschouwd kan deze niet zonder meer verwijderd worden of beschadigd worden. Ook hier zullen dan additionele maatregelen genomen moeten worden.

Vellingkanten

De aansluiting tussen de verschillende breedplaatvloeren wordt gerealiseerd door middel van een geprofileerd voegdetail. De individuele vormgeving van de verschillende producenten bepaalt de esthetische aspecten en de mogelijkheden tot verdere afwerking.

Voegwapening

Ter hoogte van de voegen kunnen speciale voegnetten worden aangebracht tussen de tralieliggers waardoor schijfwerking van het vloerveld optreedt en om wisselwerking tussen de elementen te voorkomen.

Voorgespannen breedplaatvloeren

Door de traditionele wapening te vervangen door voorgespannen strengen of draden, kan men ook de voordelen van deze techniek benutten o.a. : slankere constructie, grotere onderstempelingsafstanden, kleinere doorbuiging.
Afdrukken
ZOEKEN